1798

Ljusnivå

Den upplevda ljusnivån kan relateras såväl till rummet som helhet som till viss plats i rummet, t.ex. ljusnivån vid en arbetsplats. Dessa förhållanden är inte kopplade till varandra, och måste därför hållas isär. Ett rum kan mycket väl upplevas tillräckligt ljust, utan att ljusnivån på arbetsplatsen behöver vara tillfredsställande. Och motsatsen, ljusnivån på arbetsplatsen kan uppfattas hög samtidigt som ljusnivån i rummet kan vara låg.

Avgränsning:

Ljusnivå i detta sammanhang avser endast en bestämning av förhållandet ljust – mörkt, efter en gradering liknande en gråskala, och avser inte hur bra eller dåligt man ser i rummet eller på en viss plats.

1777

Variation:

Ljusnivån erbjuder ett till synes mycket brett variationsområde från mycket mörkt till mycket ljust. Studerar man närmare hur vi uppfattar karakteristiska steg i denna skala, finner man att de är förhållandevis få, åtminstone med tanke på de stora olikheter som gäller för fysikalisk strålning mellan solen och andra ljuskällor.

Vid en jämförelse mellan rum med olika ljusnivå, kan man uppfatta bestämda karaktärsolikheter hos fler än 10 olika ljusnivåer från mörkt till mycket ljust. Närmar man sig 20 steg på denna skala börjar olikheterna mellan intilliggande ljusnivåer bli svåra att uppfatta, när det gäller direktskattningar i rum oberoende av varandra.

Vid direkt jämförelse mellan rum, t ex om man rör sig mellan rum med olika ljusnivå, kan väsentligt mindre steg uppfattas. Ett och samma rum kan upplevas ljust om det rum man kommer från har lägre ljusnivå, eller uppfattas mörkt om det rum man kommer ifrån har en väsentligt högre ljusnivå. Är ljushetsskillnaderna stora förändras det ljusintryck man först får, allteftersom synsinnet hinner adaptera till den nya situationen. Det som inledningsvis uppfattades mörkt blir ljusare och tvärtom.

Ljusnivåns effekter