synskärpa

SS-EN 12665
1. Kvalitativt: Förmåga att klart se små detaljer som har mycket liten vinkelupplösning
2. Kvantitativt: Vilket som helst av ett antal mått på spatial upplösning såsom det inverterade värdet på vinkelavståndet i bågminuter mellan två intilliggande objekt (punkter eller linjer eller andra specificerade stimuli) som observatören kan nätt och jämnt uppfatta som åtskilda.