GDPR / PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter samt vid vilket kurstillfälle du eventuellt deltagit vid. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka information om programuppdateringar, uppdaterade programmanualer och erbjudanden om nya kurstillfällen

Vi har fått dina uppgifter från tidigare deltagande i våra utbildningar, intresseanmälan till våra utbildningar eller från att du anmält dig till vårt nyhetsbrev via www.belysningsbegrepp.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom samtycke alternativt intresseavvägning då ni visat intresse för våra utbildningar. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller intresse.

Dina uppgifter sparas tills du återkallar ditt samtycke eller då verksamheten belysningsbegrepp.se upphör.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de DIAL, utvecklaren av programvaran DIALux evo i de fall du deltar i några av våra certifierade utbildningar i programvaran. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Matti Reiman, matti@belysningsbegrepp.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.