Church of the light

Att se

Att se är en i grunden alldeles vardaglig upplevelse, så självklar att man ser helt obehindrat, utan att närmare behöva förstå vad seende innebär. Sådan kunskap är däremot nödvändig för förståelsen av vad som är god belysning. För vistelsemiljön som helhet, liksom för synarbetet, är det våra synupplevelser och deras samband med ljusstrålningen som ger grunderna för hur ljuset bör behandlas.

Vad det är att se är långt ifrån alltid enkelt att beskriva, kanske just därför att vi är så vana att se. Att undersöka vad man ser kräver därför uppmärksamhet och koncentration. Det man ser kan beskrivas på ett metodiskt sätt med begrepp som definierar karakteristiska visuella förhållanden.

Dessa visuella begrepp gör det möjligt att beskriva väsentliga samband med fysikaliska förhållanden i olika avseenden.I belysningsteorin har de visuella begreppen samma grundläggande betydelse som de fysikaliska begrepp som ger grund för belysningstekniska definitioner.

En förutsättning för att få användbar kunskap genom dessa visuella begrepp, är att man tränar sin förmåga att iaktta och karakterisera aktuella förhållanden, hur de uppträder och hur de kan beskrivas. Detta syftar till att ge begreppen en erfarenhetsmässig innebörd. Att bara läsa in dem räcker inte, de måste studeras och inhämtas genom uppmärksamt seende.

Med utgångspunkt i dessa begrepp kan man genom medvetna iakttagelser studera fysikaliska faktorers inverkan på vad vi ser, det vi menar med visuell utvärdering. I likhet med andra mätmetoder kräver också visuell utvärdering vissa kunskaper och erfarenheter för att bedömningarna skall bli tillförlitliga och leda till giltiga slutsatser. Det handlar om att utveckla sin förmåga att göra specifika iakttagelser och metodisk analys av väsentliga förhållanden som har med belysningen i sitt sammanhang att göra. I den mån inverkande fysikaliska faktorer är mätbara med instrument, kan sambanden mellan visuellt och fysikaliskt förtydligas. Visuell utvärdering av befintliga rum/arbetsplatser ger erfarenheter som successivt bygger upp praktiskt användbar kunskap för belysningsplanering och -kontroll.