Sambandsfaktorer skuggor

En skuggas läge bestäms av det skuggivande föremålets läge i förhållande till ljuskällan. Dess ljushet bestäms av ljusstrålning som faller på skuggan från annat håll än direkt från den skuggivande ljuskällan. Ju mer ljus som träffar skuggan, desto ljusare blir den, för att till slut inte längre uppfattas. Dess kontur/er bestäms av ljuskällans lysande area i förhållande till föremålets storlek, och av avståndet ljuskälla – föremål. En naken klar glödlampa t ex ger skarpa skuggor, därför att dess lysande area är liten. En matterad kolv får skuggorna att bli mindre skarpa. Har ljuskällan stor utbredning i förhållande till föremålet blir skuggan uppdelad i kärnskugga och halvskugga. Om den skuggivande ljusstrålningen har en annan spektral sammansättning än den ljusstrålning som från annat håll faller i på skuggan, uppstår mer eller mindre påtagliga färgskillnader mellan skuggan och dess omgivning. Skuggan upplevs ha en färg.

1720

Skuggornas positiva effekter

Bedömning av skuggförhållanden i ett rum gäller i första hand formbeskrivande egenskaper. Skuggan kan framhäva eller förvanska den upplevda formen hos ett föremål eller ett rum. Bedömningen avser hur väl skuggorna bidrar till att beskriva det man ser.

Vår tolkning av formvärlden har sin utvecklingshistoriska grund i det naturliga ljusets belysningsförhållanden. Dagsljusets riktningsvariationer, från det helt diffuserade ljuset en jämnmulen dag till det starkt riktade solljuset, ger skuggor av mycket olika karaktär som alla uppfattas naturliga i sitt sammanhang. De beskriver också formen på föremål och rum på ett sätt som vi är vana vid. Det betyder inte att ett föremål i naturlig belysning alltid framträder på sitt tydligaste sätt. Men det naturliga ljuset ger sällan en skuggsituation som förvanskar formupplevelsen.

Studier har gjorts av vilken skuggivning som bäst beskriver ett ansikte. Det förvånar knappast att riktat ljus snett framifrån och snett uppifrån i kombination med en diffuserad belysning anses ge det bästa resultatet. Riktat ljus snett nedifrån eller uppifrån ger ansiktet förvrängda uttryck.

Ju otydligare skuggorna är, desto mindre stöd ger de synsinnet för dess uttolkning av vad ögonen ser. För behagligt seende är nyanserad skuggbildning en förutsättning. I praktiken innebär detta att armaturerna väljs så att deras lysande ytor avvägs väl i förhållande till armaturplacering och belysningsfunktion.

Uttolkningen av skuggsituationen i ett rum är entydig, endast om dess belysning åstadkoms med en enda ljuskälla. Med flera armaturer kommer skuggförhållandena att variera på olika platser I rummet. Detta berikar vanligen den visuella upplevelsen, men kan också bidra till att ett rum är svårtolkat visuellt.

Kulturforum_Berlin
Skuggor
www.belysningsbegrepp.se
Foto: Matti Reiman

Skuggornas negativa effekter

Skuggor kan vara direkt besvärande för seendet. Det är inte ovanligt att det man vill se ligger I skugga, därför att armaturen har olämplig placering. Kan inte armaturen eller synobjektet flyttas, bör detta belysas med särskild armatur. Mörka skuggor ger stora kontraster som ofta är tröttande för seendet, I synnerhet om deras konturer är skarpa. Ljusa, diffust avgränsade skuggor ger väsentligt bättre komfort.