Sambandsfaktorer ytfärg

Färgupplevelserna påverkas av färgernas spektrala reflektans och spektral sammansättning och intensitet hos den ljusstrålning som belyser färgerna. Även ljusets fördelning i rummet inverkar på färgupplevelserna. Synsinnets förmåga att särskilja näraliggande nyanser t ex vid bedömning av färgprover, förbättras när ljusintensiteten ökar. Det innebär dock inte att färgupplevelsen i vidare mening skulle förstärkas genom ökad ljusnivå. Tvärtom kan färgkaraktären i ett rum avsevärt försvagas av en för hög ljusnivå. Detsamma kan gälla om rummet blir för mörkt. Ljusnivån i ett rum får därigenom avsevärd betydelse för dess upplevda färgkaraktär. Näthinnans spektrala känslighet bestäms av spektral sammansättning för all ljusstrålning som adapterar näthinnan. Att bedöma färgprover i ljusboxar kan därför vara vilseledande, om man står utanför med ögonen adapterade till en blandning av rummets och provboxens ljusstrålning. För en tillförlitlig bedömning av graden av färgförvanskning i en viss belysning, måste synsinnet vara helt adapterat till denna.

2008

Ytfärgens positiva effekter

Som regel är minsta möjliga färgförvanskning önskvärd, för att färgupplevelserna ska bli så naturliga som möjligt. Detta kan uppnås med högklassiga ljuskällor, vanligtvis till priset av lägre ljusutbyte. Färgupplevelserna kan också berikas genom förändring av ljusstrålningens spektrum med användning av färgfilter, färgade reflektorer eller speciella ljuskällor.

9007

Ytfärgens negativa effekter

Att en förvanskad färgvärld vanligtvis har allmänt negativa effekter på miljöupplevelsen kan nog de flesta hålla med om. Som nämnts saknas dock mer specifika kunskaper om hur dessa inverkar på välbefinnandet. Frågan om vad som skall betraktas som ”rent” ljus är därför svårare att besvara än vad som kan anses som rent vatten eller ren luft. Krav på god färggivning innebär som regel att ljuskällor med lägre ljusutbyte måste användas. Om en bättre färggivning kan motivera en lägre belysningsstyrka behöver inte ljusekonomin påverkas. Bättre färggivningsegenskaper kan givetvis också vara ett rimligt skäl till högre kostnader för belysningen.