Samband visuellt-fysikaliskt

Specifika samband visuellt – fysikaliskt  för de visuella begreppen beskrivs metodiskt på följande sätt:

– aktuella samband  med fysikaliska faktorer

– positiva effekter  och hur man uppnår dem

– negativa effekter  och hur man undviker dem

Den redovisning av ljusegenskaper och deras samband med fysikaliska faktorer som ges nedan, gör inte anspråk på att vara fullständig. Angivna sambandsfaktorer är de som är mest påtagliga, och möjliga att direkt hänföra till specifika förhållanden. De får här ge en grund för iakttagelser som i stort sett alltid kan göras. De sju ljusegenskaperna är alltid närvarande rum i belysta med dagsljus och/eller elljus. Även här kan ytterligare faktorer läggas till. En av dem är t ex tid, som på olika sätt synliggörs i ljusupplevelsen, antingen genom variation som hos dagsljus, eller brist på variation som hos det vanligen statiska elljuset.