Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö

absorptans -  SS-EN 12665
(α) kvoten mellan absorberat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under specificerade förhållanden
Enhet: 1
ackommodation -  SS-EN 12665
anpassning av linsens brytningsförmåga genom vilken bilden av ett objekt, på ett givet avstånd, fokuseras på retina

- Synonyms: (ögats) inställningsförmåga
adaption -  SS-EN 12665
process genom vilken synsystemet förändras genom föregående eller förhandenvarande exponering för stimuli som kan ha varierande luminans, spektralsammansättning och vinkelutbredning.

- Synonyms: adaptera, Adaptera, Färgadaption, Ljusadaption, Mörkeradaption
allmänbelysning -  SS-EN 12665
huvudsakligen jämn belysning av en yta utan installation för speciella lokala behov
armaturverkningsgrad -  SS-EN 12665
kvoten mellan det totala flödet från armaturen, mätt under specificerade praktiska förhållanden, med dess egna ljuskällor och utrustning, och summan av individuellt ljusflöde från samma ljuskällor i drift utanför armaturen med samma utrustning, under specificerade förhållanden
belysningsstyrka -  SS-EN 12665
(i en punkt på en yta) (E)
kvoten mellan ljusflödet dΦ infallande mot ett element av ytan, innefattande punkten, och ytan dA hos detta element
enhet lx =lm · m-2

- Synonyms: Lux, lx
bibehållningsfaktor -  SS-EN 12665
Ljuskällans: kvoten mellan ljusflödet från en ljuskälla vid en given tidpunkt under dess liv, och det initiala ljusflödet
Armaturens: kvoten mellan driftverkningsgraden för en armatur vid en given tidpunkt och den initiala driftverkningsgraden
Installationens: kvoten mellan medelbelysningsstyrkan på ytan efter en viss användningstid för belysningsinstallationen och medelbelysningsstyrkan under samma förhållanden då installationen normalt anses vara ny
bländning -  SS-EN 12665
synförhållande då obehag eller minskad förmåga att se detaljer eller föremål föreligger, orsakat av en olämplig fördelning eller nivå på luminanser, eller av extrema kontraster.
CIE 1974 allmänna färgåtergivningsindex (Ra) -  SS-EN 12665
medelvärde av CIE 1974 speciella färgåtergivningsindex för en specificerad uppsättning av åtta färgtestprover

- Synonyms: Ra-värde, färgåtergivningsförmåga, CRI, färgåtergivningsindex
diffus belysning -  SS-EN 12665
belysning i vilken ljuset mot arbetsytan eller mot ett föremål inte till övervägande del faller in från en viss riktning
direkt belysning -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 90% till 100%
färgåtergivning -  SS-EN 12665
effekten av ett ljus på hur färgen hos objekt uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur deras färg uppfattas under en referensljuskälla.
se även CIE 1974

- Synonyms: Ra-värde
färgkontrast -  SS-EN 12665
subjektiv värdering av skillnaden i färg mellan två eller flera ytor som ses samtidigt eller successivt
färgtemperatur -  SS-EN 12665
(Tc)
temperaturen hos en Planc-strålare vars strålning har samma kromacitet som den givna stimulus
enhet: K
se även Korrelerad färgtemperatur

- Synonyms: Kelvin
flimmer -  SS-EN 12665
intryck av ostadighet i synupplevelsen orsakad av ett ljusstimulus vars luminans eller spektralfördelning varierar i tiden

- Synonyms: flimmrande, flicker
förkopplingsdon -  SS-EN 12665
anordning ansluten mellan nätet och en eller flera urladdningsljuskällor vilken huvudsakligen har till uppgift att begränds strömmen till ljuskällan/ljuskällorna till önska värde.
Anm. Ett förkopplingsdon kan också innehålla anordningar för att transformera nätspänningen, ändra effektfaktorn och ensam eller i kombination med en startanordning, ge nödvändiga förhållanden för att tända ljuskällan/ljuskällorna.

- Synonyms: Drivdon, HF-don
fotometri -  SS-EN 12665
mätning av kvantiteter refererande till strålning utvärderade enligt en given spektral ljusverkningsgradsfunktion, t. ex. V (λ) eller V1(λ)
indirekt belysning -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 0% till 10%
installerad effekt -  SS-EN 12665
belysningsinstallationens installerade effekt per ytenhet (för inomhus- och utomhusytor) eller per längdenhet (för vägbelysning)
enhet: W/m2 (för ytor) eller kW/km (för vägbelysning)
kontrast -  SS-EN 12665
1. I perceptuell mening: Uppskattning av skillnaden i utseende mellan två eller flera delar av ett område som ses samtidigt eller successivt
2. I fysikalisk mening: Storhet tänkt att korrelera till den upplevda ljushetskontrasten, vanligen definierad genom en av flera formler som inkluderar luminanserna hos de beaktade stimuli.
korrelerad -  SS-EN 12665
(Tcp)
temperaturen på Planck-strålaren vars upplevda färg närmast liknar den hos ett givet stimulus vid samma ljushet och under specificerade betraktningsförhållanden.
enhet: K

- Synonyms: Tck, (TcK)
likafördelad belysning  -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 40% till 60%
ljusarmatur -  SS-EN 12665
anordning som fördelar, filtrerar eller transformerar det ljus som utsänds från en eller flera ljuskällor och som inkluderar, förutom själva ljuskällorna, alla delar som krävs för att fästa och skydda ljuskällorna samt, när det behövs, ledningsmaterial, tillsammans med hjälpmedel för att ansluta dem till elförsörjningen.

- Synonyms: armatur
ljusflöde -  SS-EN 12665
(Φ) härledd ur strålningsflöde Φe genom värdering av strålningen enligt dess effekt på CIEs standardobservatör för fotometri. För fotopiskt seende

- Synonyms: ljusflöden
ljusfördelning -  SS-EN 12665
För en ljuskälla eller ljusarmatur: presentation, genom kurvor eller tabeller, av storleken på källans ljusstyrka som funktion av riktning i rymden
ljushet -  SS-EN 12665
kännetecken på en synupplevelse enligt vilken en yta verkar utstråla mer eller mindre mängd ljus.
ljushetskontrast -  SS-EN 12665
subjektiv värdering av skillnaden i ljushet mellan två eller flera ytor som ses samtidigt eller successivt
ljuskälla -  SS-EN 12665
källa tillverkad för att alstra optisk strålning, vanligen synlig.
ljusmiljö -  SS-EN 12665
belysning betraktad i relation till dess fysiologiska och psykologiska effekter
ljusstyrka -  SS-EN 12665
(för en ljuskälla, i en given riktning)
(I) kvoten mellan ljusflödet dΦ lämnar ljuskällan inom rymdvinkelelementet dΩ innehållande den givna riktningen, och rymdvinkelelementet.
enhet: cd=lm · sr-1

- Synonyms: candela, Candela
ljusutbyte -  SS-EN 12665
(för en ljuskälla (?)
kvoten mellan det utsända ljusflödet och den effekt som tillförs ljuskällan
Enhet: lm · W-1

- Synonyms: lm/W
lokaliserad belysning -  SS-EN 12665
belysning avsedd att belysa en yta med högre belysningsstyrka vid vissa specificerade platser, t. ex. de där arbete utförs
luminans -  SS-EN 12665
(i en given riktning, i en given punkt på en verklig eller imaginär yta) (L)
enhet: cd · m-2 =lm · m-2 · sr-1
medelluminans -  SS-EN 12665
av luminansen över den specificerade ytan eller rymdvinkeln
nödbelysning -  SS-EN 12665
belysning installerad för att användas då eltillförsel till den normala belysningen fallerar
obehagsbländning -  SS-EN 12665
bländning som orsakar obehag utan att nödvändigtvis försämra uppfattningen av synobjektet
övervägande direkt belysning -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 60% till 90%
övervägande indirekt belysning -  SS-EN 12665
belysning med hjälp av armaturer som har en sådan ljusfördelning att andelen av det utsända ljusflödet som direkt når arbetsytan, vilken antas vara obegränsad, är 10% till 40%
platsbelysning -  SS-EN 12665
belysning för specifika synuppgifter, utöver och kontrollerad oberoende av allmänbelysningen
punktbelysning -  SS-EN 12665
belysning avsedd att väsentligt öka belysningsstyrkan på en begränsad yta eller ett föremål relativt dess omgivning, med minimum av diffus belysning
reflektans -  SS-EN 12665
(för infallande strålning av given spektralsammansättning , polarisation och geometrisk fördelning) (?) kvoten mellan reflekterat strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under givna förhållanden
Enhet: 1
riktad belysning -  SS-EN 12665
belysning i vilken ljuset mot arbetsytan eller mot ett föremål till övervägande del faller in från en viss riktning
slöjreflexer -  SS-EN 12665
speglande reflexioner som uppträder över det betraktade föremålet och som helt eller delvis skymmer detaljer genom kontrastreduktion.
strålkastarbelysning -  SS-EN 12665
belysning av en scen eller ett objekt, vanligen med strålkastare, för att väsentligt öka dess belysningsstyrka relativt dess omgivning
stroboskopeffekt -  SS-EN 12665
synbarlig ändring i rörelse och/eller uppträdande av ett rörligt föremål då detta är belyst av ljus med varierande intensitet
synfält -  SS-EN 12665
yta eller utsträckning av det fysiska område som är synligt för ett öga med givet läge och synriktning
Anm. Det bör anges om synfältet är monokulärt eller binokulärt
synkomfort -  SS-EN 12665
subjektivt tillstånd av visuellt välbefinnande orsakat av synmiljön
synnedsättande bländning -  SS-EN 12665
bländning som orsakar obehag utan att nödvändigtvis försämra uppfattningen av synobjektet.
synskärpa -  SS-EN 12665
1. Kvalitativt: Förmåga att klart se små detaljer som har mycket liten vinkelupplösning
2. Kvantitativt: Vilket som helst av ett antal mått på spatial upplösning såsom det inverterade värdet på vinkelavståndet i bågminuter mellan två intilliggande objekt (punkter eller linjer eller andra specificerade stimuli) som observatören kan nätt och jämnt uppfatta som åtskilda.
transmittans -  SS-EN 12665
(för infallande strålning av given spektralsammansättning, polarisation och geometrisk fördelning) (?) kvoten mellan transmitterad strålnings- eller ljusflöde och infallande flöde under givna förhållanden
underhållsintervall -  SS-EN 12665
intervall för ljuskällebyte, rengöring av ljuskällor/armaturer och rumsytor