Enligt Svensk standard SS-EN 12665 där så anges
Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav.

a | b | c | d | f | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | ö
Reset list
slöjreflexer -  SS-EN 12665
speglande reflexioner som uppträder över det betraktade föremålet och som helt eller delvis skymmer detaljer genom kontrastreduktion.
strålkastarbelysning -  SS-EN 12665
belysning av en scen eller ett objekt, vanligen med strålkastare, för att väsentligt öka dess belysningsstyrka relativt dess omgivning
stroboskopeffekt -  SS-EN 12665
synbarlig ändring i rörelse och/eller uppträdande av ett rörligt föremål då detta är belyst av ljus med varierande intensitet
synfält -  SS-EN 12665
yta eller utsträckning av det fysiska område som är synligt för ett öga med givet läge och synriktning
Anm. Det bör anges om synfältet är monokulärt eller binokulärt
synkomfort -  SS-EN 12665
subjektivt tillstånd av visuellt välbefinnande orsakat av synmiljön
synnedsättande bländning -  SS-EN 12665
bländning som orsakar obehag utan att nödvändigtvis försämra uppfattningen av synobjektet.
synskärpa -  SS-EN 12665
1. Kvalitativt: Förmåga att klart se små detaljer som har mycket liten vinkelupplösning
2. Kvantitativt: Vilket som helst av ett antal mått på spatial upplösning såsom det inverterade värdet på vinkelavståndet i bågminuter mellan två intilliggande objekt (punkter eller linjer eller andra specificerade stimuli) som observatören kan nätt och jämnt uppfatta som åtskilda.